Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu na profilu Facebook Stylonetka zwanych dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Stylonetka oraz Niepowtarzalnymoment – Magdalena Manikowska Fotograf, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/stylonetka i https://www.facebook.com/niepowtarzalnymoment oraz w serwisie Instagram.com na profilu Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.instagram.com/stylonetka/ i https://www.instagram.com/niepowtarzalnymoment/, dalej zwanym „Profilem Organizatora”, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych każdorazowo na Profilu Organizatora.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Profilu Organizatora – www.stylonetka.pl/regulamin-konkursu.

§ 2. Definicje.

Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:

 1. Konkurs – konkurs organizowany za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu komentarza do Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe.
 2. Ogłoszenie o konkursie – publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w danej edycji Konkursu, zawierające w szczególności: Datę konkursu, Rozpoczęcie Konkursu, określenie Nagród w Konkursie;
 3. Data konkursu – określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;
 4. Rozpoczęcie Konkursu – określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;
 5. Nagrody – sesja zdjęciowa z udziałem stylistek;
 6. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, którego komentarz został uznany przez jury za najciekawszy;
 7. Dzień zamknięcia konkursu – dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe, za Dzień zamknięcia konkursu uważa się 11.03.2021 godz. 23:59.
 8. Odbiór nagrody – osobiste odebranie Nagrody przez Zwycięzcę w siedzibie Organizatora lub miejscu przez niego wskazanym, w czasie wskazanym przez Organizatora.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Konkurs rozpoczyna się 5.03.2021 i kończy się 11.03.2021 o godz. 23:59.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu opublikować na Profilu Organizatora komentarz do Ogłoszenia stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe.
 2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.
 3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com i Instagram.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową to za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursową zapisaną jako pierwszą na Profilu Organizatora.
 5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 7 poniżej.
 6. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.
 2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzcę Konkursu, którzy opublikował najciekawszą w ocenie jury odpowiedź na pytanie konkursowe.
 3. W skład jury wchodzą: Magdalena Manikowska, Barbara Sontag, Alicja Polewko.
 4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu opublikuje komentarz na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika konkursu, któremu został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci odbioru nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 dni od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzców, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody.

§ 6. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie są przedmioty określone w Ogłoszeniu o konkursie.
 2. Nagrody będą do odebrania w terminie oraz miejscu (studio fotograficzne w Olkuszu) wskazanym przez Organizatora, jednak wygrana w postaci sesji fotograficznej może też się odbyć w miejsca zamieszkania Zwycięzcy.
 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 3, § 4 i § 5 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. W celu dokonania identyfikacji Zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem albo inny dokument potwierdzający tożsamość.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres mailowy stylonetka@gmail.com, z dopiskiem wskazującym nazwę danego Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy – bezpośrednio na facebookowym profilu Organizatora lub drogą e-mailową (poprzez adres stylonetka@gmail.com).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę aby ich dane osobowe były przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.